I. Bendrosios nuostatos
 
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus „Pirkėjui“, yra „Šalims“ privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos „Pirkėjo“ ir „Pardavėjo“ teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, „Šalių“ atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu gamebase.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos. Šios taisyklės įsigalioja tada, kai pirkėjas įsigydamas prekes internetinėje parduotuvėje gamebase.lt apie susipažinimą su taisyklėmis patvirtina pažymėdamas varnelę (Aš sutinku su Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis ''). Tais atvejais, kai „Pirkėjas“ nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Sąlygų, jis privalo nepateikti užsakymo. Kiekviena tarp „Pirkėjo“ ir „Pardavėjo“ sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma gamebase.lt internetinės parduotuvės duomenų bazėje. ;
1.2. „Pardavėjas“ pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti „Taisykles“, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus „Pirkėjas“ informuojamas gamebase.lt svetainėje. „Pirkėjui“ apsiperkant parduotuvėje, taikomos „Taisyklės“, galiojančios užsakymo pateikimo momentu.
1.3. Pirkti gamebase.lt elektroninėje parduotuvėje turi teisę:
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.3.3. juridiniai asmenys;
1.4. „Pardavėjas“ atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog‚ “Pirkėjas“, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su parduotuvės „Taisyklėmis“, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
 
II. Asmens duomenų apsauga
 
2.1. „Pirkėjui“ užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai „Pirkėjo“ duomenys: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti, pristatymui būtini duomenys. „Pardavėjas“ patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. „Pardavėjas“ įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus „Pardavėjo“ partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su „Pirkėjo“ užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias, paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės „Pirkėjo“ informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su „Pirkėju“. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.
2.2. Pirkėjas, užsiregistruodamas gamebase.lt parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų.
 
 
III. „Pirkėjo“ teisės
 
3.1. „Pirkėjas“ turi teisę pirkti prekes gamebase.lt internetinėje parduotuvėje šių „Taisyklių“, bei Lietuvos Respublikos teisės aktų, nustatyta tvarka.
3.2. „Pirkėjas“ turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su gamebase.lt internetine parduotuve, pranešdamas apie tai „Pardavėjui“ raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos.
3.3. „Taisyklių“ 3.2. punkte numatyta „Pirkėjo“ teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".
3.4. „Taisyklių“ 3.2. punkte numatyta teise „Pirkėjas“ gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.
 
IV „Pirkėjo“ įsipareigojimai
 
4.1. „Pirkėjas“ privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių „Taisyklių“ nustatyta tvarka.
4.2. „Pirkėjas“ įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei „Pirkėjas“ praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai „Pardavėją“ skyriuje „Susisiekite su mumis“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
4.3. Jeigu pasikeičia „Pirkėjo“ registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
4.4. Pirkėjas, naudodamasis gamebase.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių „Taisyklių „ bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
 
V. „Pardavėjo“ teisės
 
5.1. Jei „Pirkėjas“ bando pakenkti gamebase.lt internetinės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, „Pardavėjas“ turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti „Pirkėjo“ registraciją ir neatsako už jokius su tuo susijusius „Pirkėjo“ nuostolius.
5.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, „Pardavėjas“ gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs „Pirkėjui“.
 
VI. „Pardavėjo“ įsipareigojimai
 
6.1. „Pardavėjas“ įsipareigoja šiose „Taisyklėse“ ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti „Pirkėjui“ galimybę naudotis internetinės parduotuvės gamebase.lt teikiamomis paslaugomis.
6.2. „Pardavėjas“, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas „Pirkėjui“ pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o „Pirkėjui“ atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti „Pirkėjo“  sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas. Šiuo atveju „Pardavėjas“ atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.
6.3. „Pardavėjas“ įsipareigoja gerbti „Pirkėjo“ privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje.
6.4. „Pardavėjas“ įsipareigoja pristatyti „Pirkėjo“ užsakytas prekes jo nurodytu adresu.
6.5. „Pardavėjas“ nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. „Pardavėjas“ neatsako už jokius „Pirkėjo“ nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.
 
VII. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
 
7.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.
7.2. “Pirkėjas“ atsiskaito už prekes banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai „Pirkėjas“ perveda pinigus į gamebase.lt banko sąskaitą, atlieka apmokejimą naudodamasis www.paysera.lt siūlomomis paslaugomis.
7.3. Atsiskaitydamas 7.2. punkte numatytu apmokėjimo būdu, „Pirkėjas“ įsipareigoja sumokėti per 12 valandų. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
 
VIII. Prekių pristatymas
 
8.1. Įprastai prekės pristatomos „Pirkėjo“ nurodytu adresu per 3 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių transportavimą. „Pardavėjas“ negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per ankstesniame sakinyje nurodytą terminą. Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Kuršių neriją. Įprastai prekės išsiunčiamos per 1 darbo dieną nuo apmokėjimo patvirtinimo.
8.2. „Pirkėjas“ sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, „Pardavėjas“ įsipareigoja nedelsiant susisiekti su „Pirkėju“ ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
8.3. „Pirkėjas“, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą, pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes.
8.4. „Pirkėjas“ sutinka, kad „Pirkėjo“ užsakyme nurodytu adresu pristačius prekę ir prekę priėmusiam asmeniui pasirašius prekių priėmimo kvite ar sąskaitoje-faktūroje laikoma, kad prekė yra perduota „Pirkėjui“.
8.5. „Pirkėjas“ įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai „Pirkėjas“ prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, „Pirkėjas“ neturi teisės reikšti „Pardavėjui“ pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
8.6. „Prekės“, užsakytos gamebase.lt internetinėje parduotuvėje į „Pirkėjo“ nurodytą vietą bus pristatytos naudojantis Lietuvos pašto ir UAB "Omniva" paslaugomis. Prekių siuntimo kaina – nuo 2,5€.
8.7. Dėl „Pirkėjo“ kaltės arba nuo to priklausančių aplinkybių Lietuvos paštui neturėjus galimybių pristatyti prekes, Lietuvos paštas palieka siuntinį artimiausiame „Pirkėjo“ Lietuvos pašto skyriuje. Be to, „Pardavėjas“ visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės „Pirkėjui“ nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl „Pirkėjo“ kaltės arba nuo to priklausančių aplinkybių.
8.8. „Pirkėjas“ privalo nedelsiant (per vieną dieną nuo siuntos gavimo) informuoti „Pardavėją“ elektroniniu paštu:
8.8.1 Jeigu nurodžius laiko intervalą, kuriuo turi būti pristatyta siunta, ji nebuvo pristatyta;
8.8.2 Jeigu pristatant prekes kurjeris elgiasi nepagarbiai, yra netvarkingos išvaizdos;
8.8.3. Visais atvejais nedelsiant informuoti „Pardavėją“, jeigu siunta pateikiama pažeistoje, sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje; taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos ne užsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis ar yra kitų neatitikimų.
8.9. Visais atvejais, kai kurjeriui pristačius prekes „Pirkėjui“, siuntos pakuotė yra suglamžyta, šlapia ar kitokiu būdu išoriškai pažeista, „Pirkėjas“ privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti (parašyti pastabas) arba surašyti atskirą aktą dėl tokių trūkumų. Tai „Pirkėjas“ privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Tokių veiksmų neatlikus, „Pardavėjas“ yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš „Pirkėją“ dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių „Pirkėjas“ nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.
8.10. Tais atvejais, kai priėmus prekes „Pirkėjas“ pastebi, jog siuntoje pateikiamos ne užsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis ar yra kitų neatitikimų, „Pirkėjas“ privalo nedelsiant (per vieną dieną nuo siuntos gavimo) informuoti apie tai „Pardavėją“.
 
IX. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
 
9.1. Visų prekių parduodamų internetinėje parduotuvėje gamebase.lt savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
9.2. „Pardavėjas“ neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl „Pirkėjo“ naudojamo vaizduoklio ypatybių.
9.3. „Pardavėjas“ tvirtina, kad prekės parduodamos internetinėje parduotuvėje gamebase.lt yra originali Microsoft produkcija, jei yra kitaip ir parduodamos prekės yra trečiųjų šalių, „Pardavėjas“ tai nurodo prekės aprašyme.
9.4. „Pardavėjas“ tvirtina, kad visos prekės (naudotos prekės) prieš pardavimą yra patikrinamos ir tinkamos naudoti, tinkamumo naudoti terminas (garantija) suteikiama šia tvarka:
9.4.1. Naudotiems žaidimams, figūrėlėms ir neelektroniniams konsolių priedams, laidams bei adapteriaims garnatija nesuteikiama, įšskyrus broko (defekto) atevejus (jei jie nebuvo aprašyti prekės aprašyme). Esant nepaminėtam brokui ar prekės defektui, prekę galima grąžinti kaip numatyta taisyklių dalyje - "X. Prekių grąžinimas ir keitimas".
9.4.2. Naujiems žaidimams, figūrėlėms ir neelektroniniams konsolių priedams, laidams bei adapteriaims suteikiama 12 mėn garantija. Išskyrus broko ar defekto atvejus apie kuriuos "Pirkėjas" turi pranešti kaip nurodyta taisyklių dalyje - "X. Prekių grąžinimas ir keitimas"
9.4.3. Naudotai elektronikai
(pvz. pulteliai, konsolės) suteikiama 3 mėn. grąžinimo garantija.
9.5. Jei prekės yra sugadinamos paties "Pirkėjo" (pvz. įsigytas naujas žaidimas gražinamas subraižytas; įsigyta konsolė ar kita elektronika buvo ardoma ir/ar atidarinėjama ar sugadinta), garantija panaikinama ir pinigai už tokias prekes nėra grąžinami.

 
X. Prekių grąžinimas ir keitimas
 
10.1. Nusipirkęs netinkamos kokybės gaminį, „Pirkėjas“ turi teisę grąžinti tokią prekę „Pardavėjui“ per 7 (septynias) darbo dienas nuo jos pristatymo (atsiėmimo) „Pirkėjui“ dienos, tačiau apie gautą netinkamos kokybės prekę turi informuoti „Pardavėją“ per 3 (tris) kalendorines dienas nuo prekės atsiėmimo. Tokiu atveju netinkamos kokybės prekė nemokamai pakeičiama į kokybišką prekę arba „Pirkėjui“ grąžinami sumokėti pinigai.
10.2. Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, „Pardavėjas“ įsipareigoja savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217.
10.3. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas galimas tik ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ nustatyta tvarka. Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmoka „Pirkėjas“.
10.4. Prekės grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje kartu su prekės dokumentais (įskaitant garantinį taloną, jei jis buvo pateiktas su preke). Grąžinant būtina pridėti originalią PVM sąskaitą faktūrą, kurią „Pirkėjas“ gavo su preke, užpildytą ir pasirašytą pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymo laisvos formos prašymą, nurodant priežastį, užsakymo Nr., vardą, pavardę, asmens kodą ir pasirašius.
10.5. Gavęs grąžintą prekę ir įvertinęs jos kokybę, "Pardavėjas" per 14 dienų nuo prekės grąžinimo, grąžina "Pirkėjui" pinigus už prekę bei jos pristatymo išlaidas. Jei grąžinama tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos grąžinamos tik tuo atveju, jeigu likusioms to paties užsakymo Prekėms, perkant tik jas, būtų taikytas mažesnis tarifas, nei tarifas, taikytas perkant Prekes kartu su grąžinamomis Prekėmis ir tik apimtimi, lygia minėtų tarifų skirtumui. Jei buvo pasirinktas kitas negu "Pardavėjo" pasiūlytas prekės grąžinimo būdas, dėl kurio susidarė neproporcingos ar didesnės išlaidos, "Pardavėjas" neprivalo padengti tokių prekės grąžinimo išlaidų.
10.6. Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako „Pirkėjas“. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir (ar) tinkamai supakuota, „Pardavėjas“ nepriima grąžinamos prekės.
10.7. Prekės nepriimamos atgal, jei buvo naudojamos (išskyrus naudotas prekes) ir (arba) buvo sugadintos arba prarado prekinę išvaizdą. Jeigu pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų arba „Pirkėjui“ nepatinka įsigytos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas (išskyrus teisės aktuose nurodytas prekes, kurių „Pirkėjas“  neturi teisės grąžinti dėl to, kad šiam nepatinka prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas), „Pirkėjas“  gali kreiptis į gamebase.lt atstovybę kontaktais, kurie nurodyti „Susisiekite su mumis“ skyriuje. Prekė, kuri „Pirkėjui“ nepatinka dėl jos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo, gali būti pakeista (grąžinta) tik tuo atveju, jei nuo prekės pardavimo dienos nėra praėję daugiau kaip 14 dienų. Nepriklausomai nuo prekės dydžio ir svorio (įskaitant atvejus, kai prekė sveria daugiau kaip 10 kg), netinkamos kokybės prekę ir (arba) prekę, kuri „Pirkėjui“  nepatinka dėl jos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo, kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti veža „Pirkėjas“ savo sąskaita.
10.8. Tais atvejais, kai prekės keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, „Pirkėjas“ privalo sumokėti tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą „Pardavėjo“ banko sąskaitą.
10.9. Tais atvejais, kai „Pardavėjas“ neturi pakeitimui tinkamų daiktų, „Pirkėjui“ yra grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

 
XI. Atsakomybė
 
11.1. „Pirkėjas“ atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. „Pirkėjas“ prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
11.2. „Pirkėjas“ atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
11.3. Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, „Pirkėjas“ susitaria su „Pardavėju“, kad „Pirkėjo“ veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). „Pirkėjas“ privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti „Pardavėjui“, taip pat nedelsiant informuoti „Pardavėją“ apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis „Pirkėjo“ atpažinimo kodu, laikomi atliktais „Pirkėjo“, ir „Pirkėjas“ prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.
11.4. „Pardavėjas“ atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog „Pirkėjas“, neatsižvelgdamas į „Pardavėjo“ rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis „Taisyklėmis“, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
11.5. Jei „Pardavėjo“ internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, „Pardavėjas“ nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
11.6. Atsiradus žalai, kaltoji „Šalis“ atlygina kitai „Šaliai“ tiesioginius nuostolius.
 
XII. Apsikeitimas informacija
 
12.1. „Pardavėjas“ visus pranešimus siunčia „Pirkėjo“ registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
12.2. „Pirkėjas“ visus pranešimus ir klausimus siunčia „Pardavėjo“ elektroninės parduotuvės skyriuje „Susisiekite su mumis“ nurodytais būdais ir adresais.
12.3. „Pardavėjas“ neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių „Pirkėjas“ negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš „Pardavėjo“.
12.4. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp „Pirkėjo“ ir „Pardavėjo“ vyksta valstybine kalba.
 
XIV. Baigiamosios nuostatos
 
13.1. Šios „Taisyklės“ sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
13.2. Šių „Taisyklių“ pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
13.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių „Taisyklių“ vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Sekite mus Facebook'e